Page 8 - FT Srbija - 01
P. 8

сколиозу) који подразумева едукацију Шрот     вежбе и свакодневницу особе. Шрот метода
                                                             методе и у другим земљама. ИССТ је покре-     не обухвата само вежбу, већ целодневни на-
                                                             нуо Аxел Хеннес под покровитељством не-      чин живота особе која пати од сколиозе или
                                                             мачког института Спајн концепт Собернхајм     кифозе. Како би протокол и квалитет третма-
              ШРОТ (SCHROTH) МЕТОДА                                     (С-Ц-С) у сарадњи са Асклепиос клиником.      на био задовоље, јасно говори да метода може
                                                             ИССТ концепт је усмерен на амбулантни тип     бити примењена искључиво од старне лицен-
                                                             лечења, што подразумева повремени долазак     цираног Шрот терапеута.
                                                             пацијената на индивидуални тип третмана.
     Јевтић Н, Миловановић М, Љубојевић Д, Scolio centar – центар за корекцију и превенцију              На Асклепиос Катарина Шрот клиници при-       Шрот класификација се користи како би
              деформитета кичменог стуба, Футошки пут 1, Нови Сад.                      мењује се интензивни болнички тип лечења,     јасно дефинисали клиничку слику пацијента
                                                             што обухвата 3-5 недеља третмана у трајању     и на тај начин поставили адекватан третман.
                                                             од 6 сати дневно.                 Класификацијом се пре свега клинички дефи-
                                                                                       нише сваки сегмент тела, односно позицију
                     Никола Јевтић рођен је 1986. године у Крушевцу. Завршио је Ме-           ЦИЉ                       сегмента у све три равни. Најпре се одређује
                     дицинску школу у Крушевцу 2005. године, а 2011. године стиче                                    примарна кривина тако што се дефинише
                     звање професор физичког васпитања-дипломирани кинезитера-              Примарни циљ Шрот методе је тро-ди-       тежиште тела. За разлику од радиолошке про-
                     пеут на Факултету спорта и физичког васпитања у Новом Саду.           мензионална корекција постуре тела. Како      цене примарне кривине где је пре свега битна
                     На истом факултету завршава мастер студије 2013. године са            би се постигла тродимензионална корекција,     величина Цобовог угла, код клиничке проце-
                     просечном оценом 9,50. Докторске студије уписује 2013. годи-           неопходна је примена ротационог дисања које    не примарне кривине неопходно је одредити
                     не на истоименом факултету. у периоду од 2011.-2012. године,           је иначе основ методе. Ротационим дисањем     тежиште тела и на тај начин се одређује при-
                     одлази у Немачку на “ASKLEPIOS, Katharina – Schroth Klinik”, на         постиже се промена волумена тела, односно     марна сколиотична кривина.
                     специјализацију Schroth тродимензионалне методе за корекцију           враћање природног физиолошког облика
                     сколиозе и кифозе. Постаје регионални Schroth инструктор            тела. Особе које пате од сколиозе имају вид-     Код Шрот класификације тело се дели на
                     испред немачког института “Spine-Concept-Sobernheim” 2017.            них постуралних промена на трупу, карлици,     четири једнака дела, односно четири телесна
                     године. Оснивач је ISST Schroth кампа.                      а такође и поремећену статику тела. Самим     блока. Телесни блокови јасно дефинишу кри-
                                                             тим, веома су битни и остали циљеви који су    вину, тако да се сваки телесни блок простире
                     njevticns@gmail.com                               обухваћени у целом концепту. Враћање ста-     од почетка до краја кривине у дефинисаном

                                                             тике тела, односно промена тежишта које је     сегменту.
                                                             увек на страни примарне кривине, повећање       1. Карлични блок (Х)
                                                             виталног капацитета плућа, елиминација бола
                                                             код одраслих особа, повећање флексибилно-       2. Лумбални блок (Л)
      УВОД                       ницом. Исте године када је Христа отишла у          сти грудног коша, као и заобилажење опе-       3. Торакални блок (Т)
                              пензију, компанија Асклепиос купила је Шрот          ративног захвата су додатни циљеви методе.
           рот метода је базирана на физи-    клинику и на место медицинског директора           Повећање флексибилности је један од циљева      4. Рамени блок (С)
           отерапеутским принципима и       постављен је др Ханс Рудолф Вајс који је на          који је усмерен пре свега на особе у адолес-
      Шпримењује се у корекцији дефор-         тој позицији био до 2008. године.               центном периоду, код зрелих особа циљ је пре     Код особа које немају сколиозу, телесни
    митета кичменог стуба код деце и одраслих.                                    свега стабилизација тела и елиминација бола.    блокови су правоугаоног облика, док код
    Има дугу традицију, а основала ју је Катарина     Едукација физиотерапеута до 2008. године                                   особа са сколиозом, телесни блокови су тра-
    Шрот још давне 1920. године у источном делу     била је доступна само на немачком језику, па           МЕТОД                      пезоидног облика и померени су један насу-
    Немачке. У развоју Шрот методе учествовало     самим тим и број едукованих Шрот терапеута                                    прот другог. Шири део представља конвексну
    је више генерација, поред Катарине и њене      у Немачкој данас прелази 3000. Након 2008.            Стандардизација методе представља јасно     страну сколиотичне кривине као и ротацију,
    ћерке Христе, велики научни допринос мето-     године едукација је била доступна и на ен-          дефинисани протокол. Протокол укључује       док ужи део представља конкавну страну
    ди дао је Христин син др Ханс Рудолф Вајс.     глеском језику и самим тим била усмерена ка          пре свега радиолошки и клинички преглед      кривине.
    Прва Шрот клиника основана је 1983. године     интернационалним терапеутима. Едукација            особе, након чега се јасно одређује класифи-
    у Бад Собернхајму под називом “Катарина       за интернационалне терапеуте спроводила се          кација уз помоћ које терапеут одређује начин      Шрот третман обухвата четири различи-
    Шрот клиник”. Након Христиног одласка        искључиво на Асклепиос клиници до 2013. го-          третмана. Третман обухвата мануалне техни-     та типа постуре. Сваки тип постуре је јасно
    у пензију 1995. године, методу наставља да     дине, а након тога покреће се пројекат ИССТ          ке које се састоје из пасивног, потпомогнутог   дефинисан и има своју примену у свакоднев-
    развија Аксел Хенес у сарадњи са Удом Рове-     (Интернационални Шрот 3Д третман за              и активног дела, затим тро-димензионалне      ници особе са сколиозом.
   8                                                                                                             9
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13