Page 7 - FT Srbija - 01
P. 7

се одвија у матичној установи факултета у  Дакле, говоримо о клиничкој пракси гдје  ције са пацијентом и колегама других здрас-
 савремено опремљеним кабинетима физиоте- студент већ има усвојена знања стечена кроз  твених струка,
 рапије.  вјежбе и теоретску наставу тако да уз струч- • Способност самосталног учења и мо-
 ног сарадника-физиотерапеута током кли- тивација за доживотно учење и професионал-
 Након одслушане теорије приступа се  ничке праксе усваја компентенције и вјешти- но усавршавање,
 вјежбама на којима физиотерапеут у звању  не. Овакав тродимензионални облик студија  • Способност коришћења информатич-
 Вишег асистента сву материју обрађену кроз  је незаобилазан, у савременом студијиском  ке технологије како би се приступио инфор-
 теорију претвара у праксу. На овај начин сва  програму образовању физиотерапеута. Омјер  мацијама,
 патологија бива објашњена/приказана кроз  теорије, вјежби и клиничке праксе у процен-
 области процеса рехабилитације и учи сту- тима изражен је 30% теорија, 35% вјежбе и  • Коришћење информација по етичким
 дента најсавременијим физиотерапијиским  35% клиничка пракса. законитостима,
       • Темељно знање анатомије, физиоло-
    гије, кинезиологије, кинезитерапије као осно-
    вама физиотерапијске праксе,
       • Способност обављања субјективног и
    објективног прегледа,
       • Способност да податке добијене пре-
    гледом региструје, анализира и протумачи,
       • Да на основу добијених података по-
    стави терапијске циљеве, разради и примеје-
    ни план терапије.
       • Успјешно спровођење терапије.

      Овакав савремени приступ (тродимензио-
    нални облик наставе – теорија, вјежбе и прак-

 модалитетима (кинезитерапијиском програ- Предности тродимензионалности савреме- са) на факултетима физиотерапије указују на
 му, електротерапија, хидротерапија, термоте- них студијских програма у раду огледају се у: већу припремљеност студената за практичну
 рапија,...) према дијагнозама за сваку патоло- • Већој професионалној самосталности  примјену знања у центрима за рехабилита-
 гију понаособ.  уз придржавање етичких принципа свјетске  цију што омогућава непосредан адекватан рад
    са пацијентом у процесу рехабилитације по
 конфедерације,
 Након одслушаних вјежби из сваког пред- • Донешењу одлука о процесу рехабили- завршетку студија.
 мета студент подлијеже обавези полагања  тације пацијента,
 практичног дијела испита. Тек када положи
 практични дио испита срудент може присту- • Физиотерапеутском клиничком пре- Колегама физиотерапеутима, с поштовањем
 пи теоретском дијелу испита. На основу поло- гледу и постављању функционалне дијагнозе,  Доц.др Гордан Бајић
 жених испита студент може приступити кли- • Доношењу физиотерапеутског закључ-
 ничкој пракси у центрима у којима се врши  ка на основу прегледа пацијента,
 рехабилитација са већ усвојеним знањем које  • Постављању циљева у спроводјењу
 може примјенити.  терапије, како краткорочних, тако и средњо-
 рочних и дугорочних.
 Потребан је стручни надзор професио-
 налаца у установи када је директани рад са  Савремени студијски програми унапређују
 пацијентима у питању. Наведени редослед  опште професионалне вјештине Дипломира-
 стицања знања даје студенту осим неопход- них физиотерапеута:
 нох зања и компетентност, самопоуздање и  • Вјештине критичког мишљења, анали-
 вјештине потребне за директан рад са па- зе и рјешавања проблема,
 цијентом.
 6 • Вјештине усмене и писане комуника-                                   7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12