Page 6 - FT Srbija - 01
P. 6

се одвија у матичној установи факултета у       Дакле, говоримо о клиничкој пракси гдје          ције са пацијентом и колегама других здрас-
    савремено опремљеним кабинетима физиоте-      студент већ има усвојена знања стечена кроз          твених струка,
    рапије.                       вјежбе и теоретску наставу тако да уз струч-           • Способност самосталног учења и мо-
                              ног сарадника-физиотерапеута током кли-            тивација за доживотно учење и професионал-
      Након одслушане теорије приступа се       ничке праксе усваја компентенције и вјешти-          но усавршавање,
    вјежбама на којима физиотерапеут у звању      не. Овакав тродимензионални облик студија             • Способност коришћења информатич-
    Вишег асистента сву материју обрађену кроз     је незаобилазан, у савременом студијиском           ке технологије како би се приступио инфор-
    теорију претвара у праксу. На овај начин сва    програму образовању физиотерапеута. Омјер           мацијама,
    патологија бива објашњена/приказана кроз      теорије, вјежби и клиничке праксе у процен-
    области процеса рехабилитације и учи сту-      тима изражен је 30% теорија, 35% вјежбе и             • Коришћење информација по етичким
    дента најсавременијим физиотерапијиским       35% клиничка пракса.                     законитостима,
                                                               • Темељно знање анатомије, физиоло-
                                                             гије, кинезиологије, кинезитерапије као осно-
                                                             вама физиотерапијске праксе,
                                                               • Способност обављања субјективног и
                                                             објективног прегледа,
                                                               • Способност да податке добијене пре-
                                                             гледом региструје, анализира и протумачи,
                                                               • Да на основу добијених података по-
                                                             стави терапијске циљеве, разради и примеје-
                                                             ни план терапије.
                                                                • Успјешно спровођење терапије.

                                                              Овакав савремени приступ (тродимензио-
                                                             нални облик наставе – теорија, вјежбе и прак-

    модалитетима (кинезитерапијиском програ-        Предности тродимензионалности савреме-           са) на факултетима физиотерапије указују на
    му, електротерапија, хидротерапија, термоте-    них студијских програма у раду огледају се у:         већу припремљеност студената за практичну
    рапија,...) према дијагнозама за сваку патоло-     • Већој професионалној самосталности           примјену знања у центрима за рехабилита-
    гију понаособ.                   уз придржавање етичких принципа свјетске           цију што омогућава непосредан адекватан рад
                                                             са пацијентом у процесу рехабилитације по
                              конфедерације,
      Након одслушаних вјежби из сваког пред-       • Донешењу одлука о процесу рехабили-          завршетку студија.
    мета студент подлијеже обавези полагања       тације пацијента,
    практичног дијела испита. Тек када положи
    практични дио испита срудент може присту-        • Физиотерапеутском клиничком пре-            Колегама физиотерапеутима, с поштовањем
    пи теоретском дијелу испита. На основу поло-    гледу и постављању функционалне дијагнозе,          Доц.др Гордан Бајић
    жених испита студент може приступити кли-        • Доношењу физиотерапеутског закључ-
    ничкој пракси у центрима у којима се врши      ка на основу прегледа пацијента,
    рехабилитација са већ усвојеним знањем које       • Постављању циљева у спроводјењу
    може примјенити.                  терапије, како краткорочних, тако и средњо-
                              рочних и дугорочних.
      Потребан је стручни надзор професио-
    налаца у установи када је директани рад са      Савремени студијски програми унапређују
    пацијентима у питању. Наведени редослед       опште професионалне вјештине Дипломира-
    стицања знања даје студенту осим неопход-      них физиотерапеута:
    нох зања и компетентност, самопоуздање и        • Вјештине критичког мишљења, анали-
    вјештине потребне за директан рад са па-      зе и рјешавања проблема,
    цијентом.
   6                             • Вјештине усмене и писане комуника-                                                             7
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11