Page 5 - FT Srbija - 01
P. 5

САДРЖАЈ:     САВРЕМЕНИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ У


 5            ОБРАЗОВАЊА ФИЗИОТЕРАПЕУТА

 САВРЕМЕНИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ У ОБРАЗОВАЊА ФИЗИОТЕРАПЕУТА
 Доц.др физиотерапије Гордан Бајић, Продекан за наставу физиотерапије
         Доц.др физиотерапије Гордан Бајић, Продекан за наставу физиотерапије


 8

 ШРОТ (SCHROTH) МЕТОДА
 Јевтић Н, Миловановић М, Љубојевић Д, Scolio centar – центар за корекцију и превенцију деформитета  Гордан Бајић рођен 20.01.1980. године у Добоју. Средњу меди-
 кичменог стуба             цинску школу звање: физиотерапеутски техничар, завршио у
                     Бања Луци 1999. године. Вишу физиотерапеутску школу завр-

 12                   шио у Игалу 2002. године, као и Факултет примијењене физи-
                     отерапије 2006. године - Бачелер примјењене физиотерапије.
 ПРО И КОНТРА ПРИМЕНИ ПНФ КОНЦЕПТА У ПЕДИЈАТРИЈИ На Паневропском Универзитету “Апеирон” у Бања Луци 2008.
 Живојиновић И, Стјепановић М, Вешковац Љ, Амбуланта за рехабилитацију и физикалну терапију „Activo“,
 Београд                 године стекао звање дипломирани физиотерапеут специјалиста
                     физикалне и радне терапије, 2011. године звање магистар здрав-
                     ствене његе у области физиотерапије и радне терапије, а 2015.
 16                   године звање доктор здравствених наука у области физиотера-

 ПРОТЕТИЧКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПАЦИЈЕНТА СА УНИЛАТЕРАЛНОМ КОЛЕНОМ ДЕЗАРТИКУЛАЦИЈОМ И  пије и радне терапије. Запослен на Паневропском Универзитету,
 УСПОРЕНИМ ЗАРАСТАЊЕМ КОСТИ НАКОН ПРЕЛОМА, НА КОНТРАЛАТЕРАЛНОМ ДОЊЕМ ЕКСТРЕМИТЕТУ Факултет здравствених наука, од 2016. године на мјесту продека-
 Витаз М¹*, Кајганић М¹, Мајкић М¹, Петронић В¹, Јовановић Р² на за наставу факултета здравствених наука.
 1.Специјална болница за рехабилитацију и ортопедску протетику, Београд
 2.,,Протетика” Београд         gordan.z.bajic@apeiron-edu.eu 19
 УЛОГА ФИЗИОТЕРАПЕУТА У КОНДИЦИОНОМ ТРЕНИНГУ У РИТМИЧКОЈ ГИМНАСТИЦИ авремени студијски програм об- култета који су комплементарни болоњском
 Спасојевић С¹, Милошевић М² разовања физиотерапеута води се  процесу се вреднују према еквивалентном
 1. Клиника за физикалну медицину и рехабилитацију КЦС
 2. Факултет за спорт и физичку културу СБолоњским процесом који омо- студијиском програму и ЕЦТС кредитима.
    гућава пренос ЕЦТС бодова и доприноси
    препознатљивости студијских програма          Круцијална промјена вођена болоњским
 22   као и признавању стручних звања. Основни      процесом која је довела до непроцијењивог

 REHABILITATION OF PATIENTS WITH OSTEOGENESIS IMEPRFECTA студиј у трогодишњем циклусу изводи сту- значаја студијиског програма физиотерпије је:
 Levkova I., Gjurovska D.. дента у називу: “Дипломирани медицинар
 Association of professional physiotherapists of the Republic of Macedonia физиотерапеут-Бачлер” - 180 ЕЦТС. Студиј  Црвена пирамида представља стари сту-
    у четверогодишњем циклусу “Дипломирани       дијски програм гдје је био неравномјерно
    медицинар физиотерапеут - 240 ЕЦТС. Пе-       заступљен процентуални однос теорије и
 24   тогодишњи циклус и више, изводе студента у     праксе.

 ЗАГРЉАЈ КАО ЛЕК назив: “Магистар(мастер) и доктор физиоте-
 Ћосовић С, Клиника за физикалну медицину и рехабилитацију КЦС рапије. Различитост у називима након трого- Зелена пирамида представља савремени
    дишњег студија у Европи, свијету и земљама     компетентнији приступ у студијском програ-
    региона су само метафора којој не треба       му који даје још једно веома значајан аспект
    придавати значај јер студијиски програми фа-    - вјежбе-практична настава. Овај дио наставе
 4                                                      5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10