Page 4 - FT Srbija - 01
P. 4

САДРЖАЈ:                                       САВРЕМЕНИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ У


                             5                                        ОБРАЗОВАЊА ФИЗИОТЕРАПЕУТА

             САВРЕМЕНИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ У ОБРАЗОВАЊА ФИЗИОТЕРАПЕУТА
            Доц.др физиотерапије Гордан Бајић, Продекан за наставу физиотерапије
                                                                 Доц.др физиотерапије Гордан Бајић, Продекан за наставу физиотерапије


                             8

                       ШРОТ (SCHROTH) МЕТОДА
     Јевтић Н, Миловановић М, Љубојевић Д, Scolio centar – центар за корекцију и превенцију деформитета                       Гордан Бајић рођен 20.01.1980. године у Добоју. Средњу меди-
                          кичменог стуба                                             цинску школу звање: физиотерапеутски техничар, завршио у
                                                                             Бања Луци 1999. године. Вишу физиотерапеутску школу завр-

                            12                                                шио у Игалу 2002. године, као и Факултет примијењене физи-
                                                                             отерапије 2006. године - Бачелер примјењене физиотерапије.
                ПРО И КОНТРА ПРИМЕНИ ПНФ КОНЦЕПТА У ПЕДИЈАТРИЈИ                                      На Паневропском Универзитету “Апеирон” у Бања Луци 2008.
     Живојиновић И, Стјепановић М, Вешковац Љ, Амбуланта за рехабилитацију и физикалну терапију „Activo“,
                           Београд                                               године стекао звање дипломирани физиотерапеут специјалиста
                                                                             физикалне и радне терапије, 2011. године звање магистар здрав-
                                                                             ствене његе у области физиотерапије и радне терапије, а 2015.
                            16                                                године звање доктор здравствених наука у области физиотера-

      ПРОТЕТИЧКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПАЦИЈЕНТА СА УНИЛАТЕРАЛНОМ КОЛЕНОМ ДЕЗАРТИКУЛАЦИЈОМ И                                пије и радне терапије. Запослен на Паневропском Универзитету,
      УСПОРЕНИМ ЗАРАСТАЊЕМ КОСТИ НАКОН ПРЕЛОМА, НА КОНТРАЛАТЕРАЛНОМ ДОЊЕМ ЕКСТРЕМИТЕТУ                                Факултет здравствених наука, од 2016. године на мјесту продека-
               Витаз М¹*, Кајганић М¹, Мајкић М¹, Петронић В¹, Јовановић Р²                                 на за наставу факултета здравствених наука.
            1.Специјална болница за рехабилитацију и ортопедску протетику, Београд
                        2.,,Протетика” Београд                                           gordan.z.bajic@apeiron-edu.eu                            19
          УЛОГА ФИЗИОТЕРАПЕУТА У КОНДИЦИОНОМ ТРЕНИНГУ У РИТМИЧКОЈ ГИМНАСТИЦИ                       авремени студијски програм об-      култета који су комплементарни болоњском
                      Спасојевић С¹, Милошевић М²                              разовања физиотерапеута води се     процесу се вреднују према еквивалентном
                1. Клиника за физикалну медицину и рехабилитацију КЦС
                    2. Факултет за спорт и физичку културу                       СБолоњским процесом који омо-          студијиском програму и ЕЦТС кредитима.
                                                             гућава пренос ЕЦТС бодова и доприноси
                                                             препознатљивости студијских програма         Круцијална промјена вођена болоњским
                            22                                као и признавању стручних звања. Основни      процесом која је довела до непроцијењивог

               REHABILITATION OF PATIENTS WITH OSTEOGENESIS IMEPRFECTA                   студиј у трогодишњем циклусу изводи сту-      значаја студијиског програма физиотерпије је:
                        Levkova I., Gjurovska D..                         дента у називу: “Дипломирани медицинар
             Association of professional physiotherapists of the Republic of Macedonia            физиотерапеут-Бачлер” - 180 ЕЦТС. Студиј       Црвена пирамида представља стари сту-
                                                             у четверогодишњем циклусу “Дипломирани      дијски програм гдје је био неравномјерно
                                                             медицинар физиотерапеут - 240 ЕЦТС. Пе-      заступљен процентуални однос теорије и
                            24                                тогодишњи циклус и више, изводе студента у     праксе.

                         ЗАГРЉАЈ КАО ЛЕК                             назив: “Магистар(мастер) и доктор физиоте-
              Ћосовић С, Клиника за физикалну медицину и рехабилитацију КЦС                 рапије. Различитост у називима након трого-      Зелена пирамида представља савремени
                                                             дишњег студија у Европи, свијету и земљама     компетентнији приступ у студијском програ-
                                                             региона су само метафора којој не треба      му који даје још једно веома значајан аспект
                                                             придавати значај јер студијиски програми фа-    - вјежбе-практична настава. Овај дио наставе
  4                                                                                                             5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9