Page 10 - FT Srbija - 01
P. 10

1. Несвесна постура – сматра се лошом     ском периоду, посебно код сколиотичних            тација појединих сегмената тела,елиминација
    постуром односно подразумева сколиотично      кривина које имају велики ризик од прогре-          бола, повећање издржљивости параверте-
    држање и њеном применом постоји ризик        сије, потребно је поред третмана укључити и          бралних мишића, само су неки од резултата
    настанка прогресије.                ношење мидера. Комбиновањем 3Д Cheneau            који се могу добити применом Шрот методе.
       2. Свесна постура – представља постуру    мидера и Шрот вежби добија се најбоља
    коју би особе требале да задржавају током      могућа корекција. Неопходно је придржавати           Кључне речи: Шрот метода, сколиоза,
    целог дана и у току свакодневних активности.    се јасних правила када је реч о временском          деформитети кичменог стуба
    Другим речима се може назвати и активном      трајању ношења мидера и самој контроли
    постуром, зато што активацијом мишића тело     функционалности истог.                     ЛИТЕРАТУРА
                                                               1. Lehnert-Schroth, C. (2007). Three-
                                                             dimensional tretmant for scoliosis. Palo Alto,
                                                             California, The Martindale Press

                                                               2. Weiss, H.R. (2011). The method of
                                                             Katharina Schroth – history, principles and
                                                             current development. Scoliosis J. 6:17.
                                                               3.  Weiss, H.R. (2010). Spinal deformities
                                                             rehabilitation – state of the art review. Scoliosis
                                                             5:28.
                                                               4. Berdishevsky, H., Lebel, V. A., Bettany-
                                                             Saltikov, J., Rigo, M., Lebel, A., Hennes, A., ... &
                                                             de Mauroy, J. C. (2016). Physiotherapy scoliosis-
                                                             specific exercises–a comprehensive review
                                                             of seven major schools. Scoliosis and spinal
                                                             disorders, 11(20), 1-52.

                                                               5. Jevtić, N. (2014). Scoliosis and treating
                                                             scoliosis with schroth method. Exercise and
                                                             quality of life, 6(1), 23–30.

                                                               6. Jevtić, N., Schreiber, S., Hennes, A.,
                                                             & Pantović, M. (2017a). Intensive Schroth
    се супротставља сили гравитације и смањује                                    treatment for patients with scoliosis in Balkans.
    ризик од прогресије.                  Када је реч о клиничкој корекцији код           Scoliosis and Spinal Disorders, 12 (S 1), 14.
                              особа код којих није укључено ношење миде-
       3. Релаксирана постура – особе заузимају   ра, поред вежби неопходна је промена свако-            7. Schreiber, S., Parent, E. C., Moez, E. K.,
    овај тип постуре док одмарају, сила гравита-    дневне рутине држања тела, односно примена          Hedden, D. M., Hill, D. L., Moreau, M., ... &
    ције пасивно помаже корекцији кривине.       активне постуре. Промена постуре код особе          Southon, S. C. (2016). Schroth physiotherapeutic

       4. Корективна постура – заузима се у     која има сколиозу, као и свести о држању           scoliosis-specific exercises added to the standard
    току саме вежбе, примењују се базичне ко-      тела је од великог значаја у целом процесу          of care lead to better Cobb angle outcomes in
                                                             adolescents with idiopathic scoliosis–an assessor
    рекције у току примене овог типа постуре и     корекције сколиозе. Сколиотичну постуру
    особа се труди да достигне, па чак и да повећа   је потребно довести до свесне постуре где           and statistician blinded randomized controlled
    структурални лимит.                 особа свесно контролише своје држање и            trial. PloS one, 11(12),
                              након извесног времена такво држање постаје
      РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА              свакодневница пацијента и самим тим његова
                              промена свести о сопственом телу.
      Резултат се може поделити на клинички и
    радиолошки. Како би се постигла радиолошка       Корекција статике тела, повећање флекси-

  10 корекција у предпубертетском и пубертет-      билности, побољшање волумена тела, деро-                                                             11
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15